Locke, John L, City University of New York, United States